Gezondheidszorg op Bonaire

De medische voorzieningen op Bonaire zijn uitstekend te noemen. Naast een ziekenhuis in Kralendijk zijn vrijwel alle facetten van de gezondheidszorg vertegenwoordigd op het Caribische eiland. Bovendien zijn er op het duikeiland een aantal dierenartsen werkzaam die waken over de gezondheid en het welzijn van dieren.

Kralendijk boulevard Bonaire

Zorgverzekering

Inwoners van Europees Nederland die naar Bonaire verhuizen, kunnen de kosten van geneeskundige zorg niet meer declaren in Europees Nederland. Per 1 januari 2011 geldt namelijk voor iedereen die op Bonaire woont of werkt een apparte zorgverzekering: de zogenaamde 'Zorgverzekering Caribisch Nederland'. 

Alle rechtmatige inwoners van het Caribische eiland zijn dan ook automatisch en verplicht verzekerd voor geneeskundige zorg (cure) en langdurige zorg (care) (voorheen: AVBZ) via deze ziektekostenverzekeraar. Personen die jonger zijn dan 30 jaar en voor studiedoeleinden op Bonaire verblijven zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor stagiaires en praktikanten die op het duikeiland verblijven.

Ook personen die op Bonaire wonen maar in dienst zijn van een Nederlandse publieke rechtspersoon of voor een in Nederland wonende of gevestigde werkgever zijn niet verzekerd. Eveneens personen die minimaal 3 maanden aaneengesloten buiten het koraaleiland werken zijn niet verzekerd, tenzij zij in dienst zijn van een werkgever in Bonaire.

Bovengenoemde personen dienen zich particulier te verzekeren voor ziektekosten of zijn sociaal verzekerd door het land van herkomst, die dekking biedt op het grondgebied van Bonaire.

De Zorgverzekering Caribisch Nederland omvat de volgende aspecten van de zorg: huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, ziekenhuiszorg, paramedische zorg, tandartsenzorg, farmaceutische zorg (medicijnen), hulpmiddelen, verloskundige zorg, kraamzorg, ziekenvervoer en langdurige zorg in verband met ouderdom, een ziekte of handicap al dan niet gepaard gaande met een verblijf in een instelling.

Het 'Zorgverzekeringskantoor (ZVK)' is het onderdeel van de RCN die ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorg draagt voor de uitvoering van de Zorgverzekering Caribisch Nederland op Bonaire. Het Zorgverzekeringskantoor is gevestigd op Centrumgebied Kralendijk z/n, te Kralendijk.

Medische uitzendingen

Een huisarts op Bonaire kan een verzekerde verwijzen naar een medisch specialist. Indien de medisch specialist niet op Bonaire aanwezig is, kan de verzekerde naar Aruba, Curaçao of Colombia verwezen worden. Op het koraaleiland staat een speciaal vliegtuig gestationeerd die uitgerust is om patiënten verantwoord te kunnen vervoeren naar medische centra in de drie bovengenoemde landen.

Bovendien bestaat er een luchtbrug Bonaire – Colombia voor MRI scans. In Clinica Foscal (Bucaramamga: Colombia) staat twee MRI-scanners klaar voor de patiënten uit het duikeiland. De hele logistieke organisatie is in handen van Coomeva.

De air-ambulance vluchten worden uitgevoerd met een Learjet. Dit moderne vliegtuig bezit alle noodzakelijke medische apparaten om een patiënt te voorzien van de adequate bewaking van de belangrijkste lichaamsfuncties tijdens de vlucht. Naast volwassenen en kinderen kunnen ook pasgeborenen in een couveuse vervoerd worden.

Om in aanmerking te komen voor medisch specialistisch zorg buiten Bonaire, dient een bepaalde procedure te worden doorlopen. De aanvraag wordt onder andere getoetst op noodzakelijkheid door een indicatiecommissie bestaande uit drie medici.

Patiënten die voor een medisch behandeling uitgezonden worden buiten Caribisch Nederland hebben overigens recht op daggeldvergoeding. Dit wordt in de vorm van een voorschot uitbetaald aan de rechthebbende.

Fusdashon Mariadal 

Fusdashon Mariadal is een gezondheidsinstelling op Bonaire waar ruim 400 mensen werken. Onder Fusdashon Mariadal ressorteren het ziekenhuis 'Hospitaal San Francisco', het verpleeghuis 'Kas di Kuido', de thuiszorg 'Sentro Salu Convent' en de Specialistische Zorg.

Alle onderdelen Fusdashon Mariadal worden de komende 3 jaar sterk gerenoveerd en uitgebreid. Alle gebouwen Fusdashon Mariadal worden bovendien na oplevering klimaatbewust. De hele bouwoperatie gaat een slordige 30 miljoen dollar kosten.

Ziekenhuis

Het Hospitaal San Francisco in Kralendijk is het enige ziekenhuis op Bonaire en beschikt over 36 verpleegbedden en 6 bedden voor Special Care. In het ziekenhuis is het ook mogelijk om te complexe patiënten beademen. Het ziekenhuis is te vinden aan de Kaya Soeur Bartola 2.

De basisspecialismen worden uitgeoefend door residentiële specialisten en bezoekende specialisten uit Nederland, Aruba en Curaçao. De meeste specialisten in het Hospitaal San Francisco zijn minimaal drietalig en beheersen het Papiaments, Engels en Nederlands.

Het ziekenhuis bevat de volgende afdelingen en disciplines: apotheek, algemene chirurgie, bloedbank, gynaecologie & obstetrie, interne geneeskunde, kno, kraamafdeling, laboratorium, mammografie, operatiekamer, oogheelkunde, orthopedie, röntgen-/echo (met CT-Scan), spoedeisende hulp en een verpleegafdeling.

Het Hospitaal San Francisco zal de komende 5 jaar gaan samenwerken met het AMC en de VUmc. Specialisten uit de genoemde ziekenhuizen zullen voor langere tijd op Bonaire worden gedetacheerd.

Op dit moment werken er al een kinderarts, gynaecoloog, anesthesioloog, internist en een klinische verpleegkundige uit de bovengenoemde Amsterdamse ziekenhuizen op het duikeiland. De meeste bezoekende specialisten werken ongeveer 3 maanden op Bonaire.

Daarnaast werken er op Bonaire een aantal (pre)gepensioneerde artsen. Deze medische specialisten bezitten vaak een schat aan ervaring en zijn daarnaast hoog gemotiveerd om hun kennis en kunde over te dragen aan jongere collega’s. Het Hospitaal San Francisco wordt de komende jaren sterk gemoderniseerd. Er wordt 'state of the art' medische apparatuur aangeschaft en bovendien worden alle processen gedigitaliseerd.

Eerste Hulp

De Eerste Hulp (Spoedeisende Hulp) wordt in het Hospitaal San Francisco in de avond en de nacht bemand door 1 poortarts, 1 ambulancechauffeur en 1-2 verpleegkundigen. Op de Eerste Hulp zijn alle faciliteiten aanwezig voor traumaopvang. Op de Eerste Hulp afdeling is het, voor een eiland met slechts 19.408 inwoners (2017), overdag relatief druk.

Recompressiekamer 

Een potentieel gevaar van de duiksport is de decompressie- of caissonziekte. Deze ziekte kan zich openbaren als duikers te snel naar de oppervlakte stijgen. De duiker moet dan direct behandeld worden in een recompressiekamer.

Duiken op Bonaire

Er is een recompressiekamer aanwezig op Bonaire naast het Hospitaal San Francisco. Duikers met decompressie- of caissonziekte worden dus naar deze locatie gebracht waar zij worden opgewacht door ervaren verpleegkundigen en artsen. Verder wordt de recompressiefaciliteit gebruikt om andere hyperbare aandoeningen te behandelen.

Trombosedienst

Het Hospitaal San Francisco heeft een speciale trombosedienst voor toeristen. Toeristen kunnen hier hun bloed laten prikken zonder tussenkomst van een huisarts. De bloedwaardes worden vervolgens naar Nederland gestuurd. Na een paar uur volgt de uitslag, waarna de juiste dosering van de bloedverdunners bij de Nederlandse trombosedienst is op te vragen via de telefoon. Iedereen die van deze service gebruik wilt maken moet wel een vakantiebrief van de trombosedienst van Nederland kunnen overleggen in het Hospitaal San Francisco.

Nierdialysecentrum

Sinds 2012 heeft Bonaire een Nierdialysecentrum in het Hospital San Francisco. Er zijn vier dialysemachines waarmee dagelijks acht patiënten kunnen worden behandeld. In het Nierdialysecentrum is een nefroloog vanuit Amsterdam gestationeerd. Op het koraaleiland wonen ongeveer twintig nierdialysepatiënten die drie keer per week behandeld moeten worden.

Psychiatrische afdeling

De stichting 'verslavingszorg en psychiatrie Caribisch Nederland' is op Bonaire verantwoordelijk voor het aanbieden van intensieve ambulante- en klinische zorg. 

Abortus

Op Bonaire eindigt bijna de helft van de zwangerschappen in een abortus en is bovendien het aantal illegale abortussen extreem hoog. Om dit te verminderen en beter te reguleren heeft het Hospitaal San Francisco sinds 2012 een abortusvergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook voor patiënten uit de andere eilanden van Caribisch Nederland (Saba en Sint Eustatius) kunnen abortussen worden uitgevoerd in het Hospitaal San Francisco. Bovendien loopt er een bewustwordingscampagne (sexuele voorlichting, stimulatie van voorbehoedsmiddelen, etcetera) rondom dit gevoelige thema.

Bijscholing

Het medisch personeel van het Hospitaal San Francisco wordt doorlopend bijgeschoold. Bedrijven als MeduProf-S strijken neer op Bonaire om medische opleidingen, cursussen en trainingen te verzorgen.

Verpleeghuis

In Kralendijk staat een spiksplinternieuw verpleeghuis 'Kas di Kuido' met een vloeroppervlakte van 2.500 m2 en een capaciteit van 76 bedden. Het verpleeghuis heeft een psychogeriatrische en een somatische afdeling.

Zorghotel

Er zijn vergaande plannen om op Bonaire een groot zorghotel te gaan bouwen. Een investering van meer dan 100 miljoen dollar. In een zorghotel kunnen gasten enerzijds herstellen/revalideren van een operatie. Anderzijds kan een zorghotel overbruggingszorg bieden aan gasten die op een wachtlijst staan van een verzorgingshuis of verpleeginghuis. Daarnaast kan een zorghotel dienen als vervanging van mantelzorg. Tot slot is een zorghotel een accommodatie voor een vakantie.

Thuiszorg

Op Bonaire is het ook mogelijk om zorg aan huis te ontvangen via de thuiszorg 'Sentro Salu Convent'. 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) draagt de naam 'Sentro Hubentut i Famia' en bevindt zich in het centrum Kralendijk. Het CJG biedt onderdak aan Sebiki (een organisatie voor preventieve opvoedondersteuning voor ouders met kinderen jonger dan 6 jaar), de Bonairiaanse jeugdzorg (een organisatie die gericht is op de opvoedondersteuning voor ouders met kinderen ouder dan 6 jaar), Porta Habri en de Jeugdgezondheidszorg van Mariadal. Het centrum werd in 2011 door Prinses Maxima (toen nog) feestelijk geopend.

Zwangerschapscursus

Bij het CJG is het onder andere mogelijk om een zwangerschapscursus te volgen voor zwangere vrouwen en eventuele partners. Enerzijds wordt er informatie gegeven over wat de zwangere vrouw allemaal te wachten staat, anderzijds worden er specifieke spieroefeningen gedaan. Bovendien wordt de zwangere vrouwen geleerd hoe om te gaan met de weeën rondom de geboorte en de ademhalingstechnieken die daar bij aan te pas komen.

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland

De Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) is op de BES-eilanden verantwoordelijk voor ambulante hulpverlening, pleegzorg, residentiële zorg en gezindsvoordij voor ouders en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen. Op Bonaire zijn drie onderdelen van de JGCN aanwezig: ambulante hulpverlening, residentiële zorg en gezindsvoordij.

Kas di Karko

Kas di Karko is de naam van een tehuis waar jongeren leven en wonen voor wie het niet mogelijk is om in een (pleeg)gezin te wonen. Kas di Karko biedt plaats aan acht jongeren, daarnaast zijn er nog twee crisisplekken.

Besmettelijke ziekten

Op Bonaire wordt binnenkort een organisatie opgericht die zich gaat bezighouden met de bestrijding van besmettelijke ziekten in Caribisch Nederland. Op dit moment is er nog te weinig kennis en expertice op dit gebied op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Vaccinatieprogramma

De komende jaren wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ook op Bonaire geïmplementeerd. Dat betekent dat er op het duikeiland ook zal worden gaan gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker, ziekte door pneumokokken en ziekte door meninigokokken C. Daarnaast zullen bij de Bonairiaanse vrouwen regelmatig uitstrijkjes worden aangeboden om de baarmoederhalskanker beter aan te pakken.

Griepvaccinatie

Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie kunnen alle inwoners van Bonaire die binnen de risicogroep vallen, een gratis griepprik verkrijgen bij hun huisarts. Mensen die lijden aan COPD, hartfalen, verlaagde weerstand of diabetes worden geadviseerd om dan een griepprik te gaan halen. Dit geldt ook voor 60-plussers en voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg op het duikeiland.

Euthanasiewet

Op 10 oktober 2012 is op Bonaire de wet 'Toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' van kracht gegaan. Deze wet staat beter bekend als de Euthanasiewet. Het probleem is dat voor de Euthanasiewet op Bonaire weinig draagkracht bestaat. 

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd in de aanloop veel aan voorlichting gedaan om een verantwoorde inwerkingtreding van de Euthanasiewet op het duikeiland mogelijk te maken.

Vanuit Europees Nederland bestaat er een telefonische helpdesk waar artsen en verpleegkundigen uit Bonaire terecht kunnen met vragen rondom dit thema. Bij de helpdesk werken speciaal opgeleide en onafhankelijke artsen en verpleegkundigen van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). Op deze manier kan kennis en ervaring die is opgedaan in Europees Nederland worden gedeeld met Bonairiaanse collega’s.

Medisch tuchtcollege

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben samen één tuchtcollege. Dit tuchtcollege is gebaseerd op de Wet medisch tuchtrecht BES. In Europees Nederland vallen alle BIG-geregistreerden (BIG-register: Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) onder het tuchtrecht. Op Bonaire kunnen alleen artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers aangeklaagd worden.

Week van de Publieke Gezondheid

Eén keer per jaar wordt op Bonaire de 'Week van de Publieke Gezondheid' (Siman di Salú Públiko) georganiseerd met een actueel gezondheidsthema. In 2012 was het thema van de week de problematiek rondom knokkelkoorts (dengue). De Bonairiaanse autoriteiten vinden het ondere andere belangrijk om de kinderen van het basisonderwijs bij de week van de Publieke Gezondheid te betrekken.

Sentro Salud

Om de patiënten in Rincon van maximale service te voorzien houdt het ziekenhuis sinds 2013 periodiek spreekuren in de tweede stad van Bonaire. Tijdens deze spreekuren in het 'Sentro Salud' kunnen de bewoners van Rincon zonodig verschillende specialisten consulteren.

Apotheken

Sinds 2013 is het voor de bewoners van Bonaire mogelijk om overtollige of verouderde medicijnen af te geven bij de apotheek. Het medicijngebruik op het Nederlandse duikeiland is hoog, meer dan de helft van de Bonairianen gebruikt regelmatig medicijnen. Het is belangrijk dat oude medicijnen niet in het milieu terecht komen, maar op een verantwoorde manier vernietigd worden door een speciaal bedrijf.

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en manueeltherapeuten

Op Bonaire kun je bij verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten en manueeltherapeuten terecht voor onder andere: postoperatieve zorg (totale knieprothese, totale heupprothese/arthroscopie), CVA en andere neurologische aandoeningen, zorg na amputaties en prothesiologie, ontspanningstechnieken, pre- en postoperatieve pulmonale therapie, sportbegeleiding, diabeteszorg, hartrevalidatie, bekkeninstabiliteit, lymfedrainage, ontspanningsmassages, triggerpoint therapie en kinesiotaping. 

Tandartsen en tandtechnici

Op Bonaire staat een van de modernste tandartspraktijken van het Caribische gebied. Deze kliniek heeft vier behandelzalen. Met de hightech apparatuur kunnen hier driedimensionale scans van het gebit gemaakt worden. Daarnaast kunnen in deze praktijk kunstgebitten gemaakt worden en zijn bovendien chirurgische ingrepen mogelijk.

Plaza Resort Bonaire

All Inclusive Hotel Plaza Resort Bonaire

Met de geweldige all inclusive formule van Plaza Resort is het onbeperkt genieten op Bonaire!

Meer info

Reisgidsen Bonaire

Reisgidsen over Bonaire

Ga jij naar Bonaire? Dan zijn deze reisgidsen over Bonaire onmisbaar voor jou!

Meer info

Auto huren op Bonaire

Huurauto Bonaire

Wat is er nou leuker om met een auto er op uit te trekken om het eiland te verkennen? Doen!

Meer info

Activiteiten op Bonaire

Kajakken op Bonaire

De allerleukste activiteiten op Bonaire boek je thuis al eenvoudig online bij Viator!

Meer info

Tip AB Car Rental

Ga jij naar Bonaire en zoek je een betrouwbare autoverhuurder? Dan is AB Car Rental een uitstekende partner. AB Car Rental heeft als enige autoverhuurder € 0,00 eigen risico! Bekijk de tarieven!

Tip Plaza Resort Bonaire

Uit persoonlijke ervaring kunnen wij dit hotel van harte aanbevelen. All inclusive, dus lekker zorgeloos en relaxed. Heerlijke cocktails aan de bar, een bbq aan het strand of ander thema diner, wat hebben wij genoten. De kamers zijn ruim, zeer comfortabel en de staf is super vriendelijk. Het huisrif voor de deur is geweldig, tijdens het snorkelen zagen we daar zelfs een schilpad! Wij komen er zeker terug. Beoordeeld met een 8.5. Meer info & Direct boeken!

Tip Snorkeltour Bonaire

Wil jij met een gids gaan snorkelen op Bonaire? Je ziet er de mooiste, kleurrijke vissen en wie weet ook wel een zeeschildpad. Hapjes, drankjes en snorkeluitrusting zijn inbegrepen! Boek deze tour bij Viator. Beoordeeld met 5.0 uit 5.0 sterren. Direct boeken!

Wil jij voordelig op vakantie naar Bonaire? Bekijk dan de last minutes en aanbiedingen!

TOP 10
Ben je op zoek naar de beste vakanties naar Bonaire? Bekijk dan de TOP 10 pakketreizen Bonaire!

TUI
De Vakantie Discounter
Stip Reizen
Corendon
PrijsVrij
By June vakantie Bonaire met huurauto
Beach Check Aanbiedingen
D-Reizen Aanbiedingen